Verksamhetsplan 2024

År 2024 är det sista av tre år i föreningens strategi WFA 2022-2024. Strategin innefattar att jobba för att skapa och upprätthålla en attraktiv verksamhet, ha välutbildade tränare och ledare samt att stärka organisation, struktur och kultur.

WFAs styrelse är ansvarig för föreningens verksamhet. Det praktiska ansvaret för genomförandet av verksamheten ligger hos de anställda. WFA planerar att ha tre anställda under året; en verksamhetsledare, en sportchef och en tränare. Utöver dessa finns ett flertal tränare och ledare som är ansvariga för WFA-lag.

Verksamhetsidé

Wasa Fotbollsakademi är ett samarbete mellan fotbollsföreningar i Vasaregionen med syftet att utveckla och stärka medlemsföreningarnas fotbollskunnande och erbjuda alla juniorer spelarstigar så att de kan spela fotboll på en lämplig nivå.

En gemensam spelarutbildningsplan för alla medlemsföreningar är en central del för att underlätta övergången till gemensamma lag i ungdomsåldrarna. Genom att ständigt utbilda och stöda tränarna i det dagliga arbetet samt att erbjuda spelarna olika träningsmöjligheter (exempelvis morgonträningar och extra träningar) är WFA det självklara valet för spelaren och tränaren.

Fokusområden 2024

Fokusområdena för 2024 kommer att handla mycket om samarbete. Både med nuvarande medlemsföreningar och att stärka det samarbetet ytterligare, men också med nya samarbetsföreningar som WFA inlett samarbete med under 2023 för att skapa en attraktiv spelarstig för medlemsföreningarnas juniorer. Strukturer bör skapas och formas under 2024 för samarbetet på olika nivåer med de nya samarbetsföreningarna. Utöver detta ska de rutiner och strukturer som skapats de senaste två åren för att utveckla och stärka föreningen förankras ytterligare i verksamheten. Nedan sammanfattas årets fyra fokusområden:

 • Stärka samarbetet med nuvarande medlemsföreningar
 • Skapa strukturer för samarbetet med nya samarbetsföreningar
 • Befästa rutiner och strukturer som skapats
 • Fortsättningsvis utveckla verksamheten med grund i Bollförbundets kvalitetssystem

Sportslig verksamhet

Verksamhet för WFA-lag kommer säsongen 2024 att erbjudas i enlighet med det åldersklassupplägg som införts under de senaste åren i följande åldersgrupper:

 • D13 - “Hybridår” (2011-födda spelare i medlemsföreningarna som vill träna mera)
 • C14 (2010-födda)
 • C15 (2009-födda)
 • B-juniorer (2007- och 2008-födda på pojksidan och 2006-, 2007-, och 2008-födda på flicksidan)

Den huvudsakliga målsättningen för alla dessa årgångar är att utveckla spelare på deras egen nivå.

Mental träning introducerades senaste säsong som ett led i att jobba med målsättningar, men även för att hjälpa spelare att hantera känslorna, kraven och besvikelserna som är en del av fotboll. Denna riktades till spelare som valt att satsa på fotboll. Motsvarande kommer att erbjudas under 2024.

WFA kommer under året att erbjuda extraträningar (på eftermiddagar) en gång per vecka per åldersklass till spelare som är födda 2014-2010. Extraträningarna arrangeras i sin helhet av WFA och pågår från november till slutet av maj. Morgonträningar erbjuds som en del av skolgång till spelare födda 2009-2005 och arrangeras i samarbete med Vörå idrottsgymnasium och Vasaregionens idrottsakademi.

För medlemsföreningarnas juniorer är planen att ordna WFAs sommarfotbollsskola på orter nära spelarnas hem (för juniorer födda 2016-2014) samt att ordna en WFA-turnering under våren och hösten för spelare födda 2012 och 2013.

WFAs spelarutbildningsplan är under förnyelse, och detta jobb kommer att fortgå under 2024. En ny spelarutbildningsplan skrivs med bas i den kunskap och de erfarenheter som finns samt den feedback som kommit de senaste åren. Syftet med den nya spelarutbildningsplanen är att underlätta för tränarna att ta till sig innehållet och hjälpa dem att fokusera på “rätt saker i rätt ålder”. När den nya spelarutbildningplanen är klar implementeras den i föreningarna genom utbildning av tränarna.

Utbildningar

Under året kommer Bollförbundets tränarkurser att ordnas för medlemsföreningarnas tränare. Planen är att ordna följande utbildningar:

 • Fotbollstränarens startkurs (1 st)
 • Inlärning av tekniska färdigheter (1 st)
 • Fotbollsträning för barn (1 st)
 • UEFA C-tränarkurs (1 st).

Utöver Bollförbundets utbildningar kommer WFA:s egna utbildningar i 5 mot 5 och 8 mot 8 samt tutorverksamhet att ordnas under säsongen. Målsättningen är att även kunna erbjuda kurs i målvaktsträning.

Nytt för i år när det gäller utbildningar är att planera och genomföra en “basic” ledarutbildning för nya tränare och de äldsta juniorerna i föreningen som är intresserade av att vara hjälptränare i något lag. På våren 2024 kommer Spelledarutbildning för ungdomar i åldern 14 år och äldre att ordnas (1-2 st). Eventuella övriga kurser ordnas efter behov. Även tutorverksamhet och modellträningar kommer att erbjudas för medlemsföreningarnas juniorlag.

Organisation

De senaste två åren har nya rutiner och riktlinjer skapats i föreningen. Dessa utvärderas allteftersom för att kunna anpassas på bästa möjliga sätt till föreningens verksamhet. Under kommande år ska dessa rutiner och riktlinjer förankras och befästas ytterligare i verksamheten och nya riktlinjer och rutiner skapas utifrån uppkomna behov. Genom att skapa rutiner, riktlinjer och stöd för tränarna och ledarna underlättas deras vardag. Kommunikation är en viktig nyckel här och steg kommer att tas för att förbättra den ytterligare.

Syftet är att skapa en så bra verksamhet som möjligt för spelare och tränare/ledare. Att samla in feedback (genom exempelvis enkäter) från spelare, tränare/ledare och föräldrar ger värdefull information för utvecklingen av verksamheten.

En tränar/lagledarträff på hösten/vintern och en på våren/sommaren planeras in i samtliga medlemsföreningar för att diskutera olika behov i föreningarna samt för att hjälpa i eventuella frågeställningar.