Publicerad: 08.02.2023 10:17

Kallelse till extrainsatt föreningsmöte för Wasa Fotbollsakademi

När: onsdag 22.2.2023 klockan 19:00 -

Plats: WFA kontor

Medlemmarna i Wasa Fotbollsakademi kallas till extrainsatt föreningsmöte onsdag 22.2.2023 kl 19.00 -.

På mötet behandlas frågor enligt bifogad föredragningslista.

Ärende som medlemsförening önskar få behandlat vid ordinarie föreningsmöte bör anmälas till styrelsen minst fem dagar före mötet.

Föredragningslista

  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
  3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
  4. Godkännande av föredragningslista
  5. Val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen
  6. Övriga frågor
  7. Mötets avslutande