Wasa Fotbollsakademi rfPublicerad: 21.12.2023 14:15

Kallelse till Wasa Fotbollsakademis föreningsmöte 2024

När: 9.1.2024 klockan 18:30 -

Plats: WFA kontor

Medlemmarna i Wasa Fotbollsakademi kallas till föreningsmöte tisdag 9.1 2024 kl 18.30 -.

På föreningsmötet behandlas frågor enligt bifogad föredragningslista.

Ärende som medlemsförening önskar få behandlat vid ordinarie föreningsmöte bör anmälas till styrelsen minst fem dagar före mötet.

Varje medlemsförening har rätt att utse ett visst antal mötesdelegater till föreningsmötet baserat på antalet medlemmar i medlemsföreningen, vilka är i åldern upp till och inkluderande A-juniorer, som har löst spelarlicens i Finska Bollförbundet rf., enligt följande: Medlemsföreningen har rätt till en delegat för varje påbörjat hundratal av sådana medlemmar vid utgången av den kalendermånad som föregår styrelsens kallelse till föreningsmötet. En medlemsförening har dock rätt att på så sätt utse högst en fjärdedel (1/4) av alla mötesdelegater vid ett föreningsmöte.

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare
 3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
 4. Godkännande av föredragningslista
 5. Föreningens verksamhetsberättelse jämte verksamhetsgranskarens utlåtande för den föregående verksamhetsperioden behandlas
 6. Fastställs bokslutet för föregående räkenskapsperiod
 7. Beslutes om beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga
 8. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden
  1. Komplementerande ledamöter till styrelse.
 9. Mötets avslutande